បញ្ជីបើកប្រាក់ខែនិង កំលាំងពលកម្មធនធានមនុស្ស

តើមានត្រូវការជំនួយនៃការបង់ប្រាក់ខែបុគ្គលិករបស់អ្នកដែរឬទេ?​យើងនឹងជួយក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកដោយដោះស្រាយនូវការបង់ប្រាក់ជាមូលដ្ឋានប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៍ និង ប្រចាំខែដល់បុគ្គលិក។