ស្វែងរកបុគ្គលិក

ការស្វែងរកនិយោជិកបន្ទាប់ទៀតមិនធ្លាប់ជារឿងធម្មតាទេ។ យើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដ៏ល្អប្រសើរដល់អ្នកបាន ហើយសូមរៀបចំអ្វីដែលជាតំរូវការបុគ្គលិករបស់អ្នក។ contact@mcci.me.