ទទួលបានការងារធ្វើ

ទទួលបានការងារមិនមែនជារឿងធកម្មតាឡើយ យើងអាចស្វែងរកការងារដ៏ល្អប្រសើរដល់អ្នកបាន។ សូមដាក់ប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកមកយើង ដោយបំពេញនូវកន្លែងណាទាមទារចាំបាច់។ ប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកអាចប្រាប់យើងបន្ថែមទៀតអំពីបទពិសោធន៍ និង ការរំពឹងគិតដល់ការងារ៕ ប្រសិនបើយើងមិនមានការងារដ៏ល្អប្រសើរសំរាប់អ្នកទេ នោះអ្នកនៅតែអាចផ្ញើរប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកបាន ហើយយើងនឹងបញ្ចូលទុកក្នុងដាតាបែស សំរាប់ឪកាសក្រោយទៀតក្នុងពេលអនាគត។

នៅពេលយើងមានការងារថ្មីដំណើរការ ហើយប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើបច្ចុបន្បភាពលើការការ សូមទំនាក់ទំនងយើងតាម facebook and on linkedin.