ការហ្វឹកហាត់ និង ការអភិវឌ្ឃន៍

មានត្រូវការជំនួយដើម្បីអភិវឌ្ឃន៍ទេពកោសល្យនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកដែរឬទេ?